حادثه خیز


english

1 general:: disaster prone

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه حادثه خیز ، معنی اصطلاح حادثه خیز ، به حادثه خیز چی می گن؟ ، حادثه خیز چی می شه؟، واژه حادثه خیز ، معادل حادثه خیز ، حادثه خیز synonym , حادثه خیز definition , حادثه خیز meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 317 میلی ثانیه.