حادثه طبیعی


english

1 Law:: vis major; act of God (eg earthquake, flood and other unexpectable or unpreventable occurrences)

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه حادثه طبیعی ، معنی اصطلاح حادثه طبیعی ، به حادثه طبیعی چی می گن؟ ، حادثه طبیعی چی می شه؟، واژه حادثه طبیعی ، معادل حادثه طبیعی ، حادثه طبیعی synonym , حادثه طبیعی definition , حادثه طبیعی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 232 میلی ثانیه.