حادثه غیر مترقبه


english

1 Law:: force majeure; fortuitous event; act of God; vis divinia (Lat) (ie an act of God)

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه حادثه غیر مترقبه ، معنی اصطلاح حادثه غیر مترقبه ، به حادثه غیر مترقبه چی می گن؟ ، حادثه غیر مترقبه چی می شه؟، واژه حادثه غیر مترقبه ، معادل حادثه غیر مترقبه ، حادثه غیر مترقبه synonym , حادثه غیر مترقبه definition , حادثه غیر مترقبه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 230 میلی ثانیه.