حادثه غیر منتظره


english

1 Law:: fortuitous event

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه حادثه غیر منتظره ، معنی اصطلاح حادثه غیر منتظره ، به حادثه غیر منتظره چی می گن؟ ، حادثه غیر منتظره چی می شه؟، واژه حادثه غیر منتظره ، معادل حادثه غیر منتظره ، حادثه غیر منتظره synonym , حادثه غیر منتظره definition , حادثه غیر منتظره meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 338 میلی ثانیه.