حادثه غیرمنتظره


english

1 Law:: fortuitous event

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه حادثه غیرمنتظره ، معنی اصطلاح حادثه غیرمنتظره ، به حادثه غیرمنتظره چی می گن؟ ، حادثه غیرمنتظره چی می شه؟، واژه حادثه غیرمنتظره ، معادل حادثه غیرمنتظره ، حادثه غیرمنتظره synonym , حادثه غیرمنتظره definition , حادثه غیرمنتظره meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 283 میلی ثانیه.