حادثه قهری


english

1 Law:: inevitable accident; force majeure; fortuitous event; act of God; vis major; vis divinia

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه حادثه قهری ، معنی اصطلاح حادثه قهری ، به حادثه قهری چی می گن؟ ، حادثه قهری چی می شه؟، واژه حادثه قهری ، معادل حادثه قهری ، حادثه قهری synonym , حادثه قهری definition , حادثه قهری meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 288 میلی ثانیه.