حادثه منجر به مصدومیت یا فوت


english

1 Law:: casualty

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه حادثه منجر به مصدومیت یا فوت ، معنی اصطلاح حادثه منجر به مصدومیت یا فوت ، به حادثه منجر به مصدومیت یا فوت چی می گن؟ ، حادثه منجر به مصدومیت یا فوت چی می شه؟، واژه حادثه منجر به مصدومیت یا فوت ، معادل حادثه منجر به مصدومیت یا فوت ، حادثه منجر به مصدومیت یا فوت synonym , حادثه منجر به مصدومیت یا فوت definition , حادثه منجر به مصدومیت یا فوت meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 217 میلی ثانیه.