حادثه ناگوار


english

1 Law:: misadventure; misfortune; mishap

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه حادثه ناگوار ، معنی اصطلاح حادثه ناگوار ، به حادثه ناگوار چی می گن؟ ، حادثه ناگوار چی می شه؟، واژه حادثه ناگوار ، معادل حادثه ناگوار ، حادثه ناگوار synonym , حادثه ناگوار definition , حادثه ناگوار meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 496 میلی ثانیه.