حادی


english

1 general:: poignancy, sharpness

transnet.ir


معنی کلمه حادی ، معنی اصطلاح حادی ، به حادی چی می گن؟ ، حادی چی می شه؟، واژه حادی ، معادل حادی ، حادی synonym , حادی definition , حادی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 208 میلی ثانیه.