حاذق


english

1 general:: proficient, skillful

transnet.ir


معنی کلمه حاذق ، معنی اصطلاح حاذق ، به حاذق چی می گن؟ ، حاذق چی می شه؟، واژه حاذق ، معادل حاذق ، حاذق synonym , حاذق definition , حاذق meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 265 میلی ثانیه.