حارس


english

1 general:: keeper

worldtranslators.net


معنی کلمه حارس ، معنی اصطلاح حارس ، به حارس چی می گن؟ ، حارس چی می شه؟، واژه حارس ، معادل حارس ، حارس synonym , حارس definition , حارس meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 406 میلی ثانیه.
بنر موبایل