حارس


english

1 general:: keeper

transnet.ir


معنی کلمه حارس ، معنی اصطلاح حارس ، به حارس چی می گن؟ ، حارس چی می شه؟، واژه حارس ، معادل حارس ، حارس synonym , حارس definition , حارس meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 241 میلی ثانیه.