حازم


english

1 general:: prudent

transnet.ir


معنی کلمه حازم ، معنی اصطلاح حازم ، به حازم چی می گن؟ ، حازم چی می شه؟، واژه حازم ، معادل حازم ، حازم synonym , حازم definition , حازم meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 334 میلی ثانیه.