حاسد


english

1 general:: envious

transnet.ir


معنی کلمه حاسد ، معنی اصطلاح حاسد ، به حاسد چی می گن؟ ، حاسد چی می شه؟، واژه حاسد ، معادل حاسد ، حاسد synonym , حاسد definition , حاسد meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 227 میلی ثانیه.