حاشا


english

1 general:: denial

worldtranslators.net


معنی کلمه حاشا ، معنی اصطلاح حاشا ، به حاشا چی می گن؟ ، حاشا چی می شه؟، واژه حاشا ، معادل حاشا ، حاشا synonym , حاشا definition , حاشا meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 372 میلی ثانیه.
بنر موبایل