حاشا کردن

hâšâ kardan


english

1 general:: deny, disclaim

transnet.ir

2 Law:: deny; disclaim (ie unjustifiably)

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه حاشا کردن ، معنی اصطلاح حاشا کردن ، به حاشا کردن چی می گن؟ ، حاشا کردن چی می شه؟، واژه حاشا کردن ، معادل حاشا کردن ، حاشا کردن synonym , حاشا کردن definition , حاشا کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 438 میلی ثانیه.