حاشیه آرایی


english

1 general:: Vignette

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه حاشیه آرایی ، معنی اصطلاح حاشیه آرایی ، به حاشیه آرایی چی می گن؟ ، حاشیه آرایی چی می شه؟، واژه حاشیه آرایی ، معادل حاشیه آرایی ، حاشیه آرایی synonym , حاشیه آرایی definition , حاشیه آرایی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 500 میلی ثانیه.