حاشیه اعتبار


english

1 general:: margin

worldtranslators.net


معنی کلمه حاشیه اعتبار ، معنی اصطلاح حاشیه اعتبار ، به حاشیه اعتبار چی می گن؟ ، حاشیه اعتبار چی می شه؟، واژه حاشیه اعتبار ، معادل حاشیه اعتبار ، حاشیه اعتبار synonym , حاشیه اعتبار definition , حاشیه اعتبار meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 375 میلی ثانیه.
بنر موبایل