حاشیه ای

hâ-ši-ye-‘i


english

1 general:: tangential

شبکه مترجمین ایران

2 Law:: (of matters, subjects, comments, notes, statements) secondary; of secondary importance

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه حاشیه ای ، معنی اصطلاح حاشیه ای ، به حاشیه ای چی می گن؟ ، حاشیه ای چی می شه؟، واژه حاشیه ای ، معادل حاشیه ای ، حاشیه ای synonym , حاشیه ای definition , حاشیه ای meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 362 میلی ثانیه.