حاشیه دار


english

1 general:: fringed

transnet.ir


معنی کلمه حاشیه دار ، معنی اصطلاح حاشیه دار ، به حاشیه دار چی می گن؟ ، حاشیه دار چی می شه؟، واژه حاشیه دار ، معادل حاشیه دار ، حاشیه دار synonym , حاشیه دار definition , حاشیه دار meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 270 میلی ثانیه.