حاشیه دوزی کردن


english

1 general:: purfle

transnet.ir


معنی کلمه حاشیه دوزی کردن ، معنی اصطلاح حاشیه دوزی کردن ، به حاشیه دوزی کردن چی می گن؟ ، حاشیه دوزی کردن چی می شه؟، واژه حاشیه دوزی کردن ، معادل حاشیه دوزی کردن ، حاشیه دوزی کردن synonym , حاشیه دوزی کردن definition , حاشیه دوزی کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 404 میلی ثانیه.