حاشیه فروش


english

1 general:: contribution margin

transnet.ir


معنی کلمه حاشیه فروش ، معنی اصطلاح حاشیه فروش ، به حاشیه فروش چی می گن؟ ، حاشیه فروش چی می شه؟، واژه حاشیه فروش ، معادل حاشیه فروش ، حاشیه فروش synonym , حاشیه فروش definition , حاشیه فروش meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 565 میلی ثانیه.