حاشیه فروش بخش تجاری


english

1 general:: segment margin

transnet.ir


معنی کلمه حاشیه فروش بخش تجاری ، معنی اصطلاح حاشیه فروش بخش تجاری ، به حاشیه فروش بخش تجاری چی می گن؟ ، حاشیه فروش بخش تجاری چی می شه؟، واژه حاشیه فروش بخش تجاری ، معادل حاشیه فروش بخش تجاری ، حاشیه فروش بخش تجاری synonym , حاشیه فروش بخش تجاری definition , حاشیه فروش بخش تجاری meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 384 میلی ثانیه.