حاشیه فروش خط تولید


english

1 general:: product line margin

transnet.ir


معنی کلمه حاشیه فروش خط تولید ، معنی اصطلاح حاشیه فروش خط تولید ، به حاشیه فروش خط تولید چی می گن؟ ، حاشیه فروش خط تولید چی می شه؟، واژه حاشیه فروش خط تولید ، معادل حاشیه فروش خط تولید ، حاشیه فروش خط تولید synonym , حاشیه فروش خط تولید definition , حاشیه فروش خط تولید meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 326 میلی ثانیه.