حاشیه فروش کل


english

1 general:: total contribution margin

transnet.ir


معنی کلمه حاشیه فروش کل ، معنی اصطلاح حاشیه فروش کل ، به حاشیه فروش کل چی می گن؟ ، حاشیه فروش کل چی می شه؟، واژه حاشیه فروش کل ، معادل حاشیه فروش کل ، حاشیه فروش کل synonym , حاشیه فروش کل definition , حاشیه فروش کل meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 364 میلی ثانیه.