حاشیه نویسی

~ nevisi


english

1 general:: annotation

شبکه مترجمین ایران

2 Law:: annotation

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه حاشیه نویسی ، معنی اصطلاح حاشیه نویسی ، به حاشیه نویسی چی می گن؟ ، حاشیه نویسی چی می شه؟، واژه حاشیه نویسی ، معادل حاشیه نویسی ، حاشیه نویسی synonym , حاشیه نویسی definition , حاشیه نویسی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 363 میلی ثانیه.