حاشیه گذاری


english

1 general:: annotate

transnet.ir


معنی کلمه حاشیه گذاری ، معنی اصطلاح حاشیه گذاری ، به حاشیه گذاری چی می گن؟ ، حاشیه گذاری چی می شه؟، واژه حاشیه گذاری ، معادل حاشیه گذاری ، حاشیه گذاری synonym , حاشیه گذاری definition , حاشیه گذاری meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 346 میلی ثانیه.