حیوان ضاله


english

1 Law:: stray : a domestic animal that is wandering at large or is lost; lost animal

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه حیوان ضاله ، معنی اصطلاح حیوان ضاله ، به حیوان ضاله چی می گن؟ ، حیوان ضاله چی می شه؟، واژه حیوان ضاله ، معادل حیوان ضاله ، حیوان ضاله synonym , حیوان ضاله definition , حیوان ضاله meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 493 میلی ثانیه.