حیوانات

heyvânât


english

1 Law:: (pl of حيوان which see ) animals

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه حیوانات ، معنی اصطلاح حیوانات ، به حیوانات چی می گن؟ ، حیوانات چی می شه؟، واژه حیوانات ، معادل حیوانات ، حیوانات synonym , حیوانات definition , حیوانات meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 490 میلی ثانیه.