داستان آبیدیک

خ


خائف
http://abidic.com/word/خائف

afraid

خائن
http://abidic.com/word/خائن

betrayer

خائنانه
http://abidic.com/word/خائنانه

treasonable

خاتر خواهی
http://abidic.com/word/خاتر خواهی

love

خاتم
http://abidic.com/word/خاتم

last

خاتم کار
http://abidic.com/word/خاتم کار

inlayer

خاتم کاری
http://abidic.com/word/خاتم کاری

inlaid work

خاتم کاری کردن
http://abidic.com/word/خاتم کاری کردن

inlay

خاتمه
http://abidic.com/word/خاتمه

end

خاتمه دادن
http://abidic.com/word/خاتمه دادن

end

خاتمه یافتن
http://abidic.com/word/خاتمه یافتن

end

خاتن
http://abidic.com/word/خاتن

circumciser

خاج
http://abidic.com/word/خاج

cross

خاج از قاعده
http://abidic.com/word/خاج از قاعده

irregular

خاجدیس
http://abidic.com/word/خاجدیس

cruciform

خاجی
http://abidic.com/word/خاجی

cross-shaped

خاخام
http://abidic.com/word/خاخام

rabbi

خادم
http://abidic.com/word/خادم

servant

خار
http://abidic.com/word/خار

bristle

خار بالایی پشتی
http://abidic.com/word/خار بالایی پشتی

Posterior superior iliac spine

خار بالایی جلویی
http://abidic.com/word/خار بالایی جلویی

Anterior superior iliac spine

خار بدنه قلاب
http://abidic.com/word/خار بدنه قلاب

Barb on Shank

خار پایینی پشتی
http://abidic.com/word/خار پایینی پشتی

Posterior inferior iliac spine

خار پایینی جلویی
http://abidic.com/word/خار پایینی جلویی

Anterior inferior iliac spine

خار تهیگاهی بالایی پشتی
http://abidic.com/word/خار تهیگاهی بالایی پشتی

Posterior superior iliac spin

خار تهیگاهی بالایی جلویی
http://abidic.com/word/خار تهیگاهی بالایی جلویی

Anterior superior iliac spine

خار خار
http://abidic.com/word/خار خار

thorny

خار قلاب
http://abidic.com/word/خار قلاب

Barb

خار نشیمنگاهی
http://abidic.com/word/خار نشیمنگاهی

Ischial spine

خار کردن
http://abidic.com/word/خار کردن

reproach


معنی کلمه خ ، معنی اصطلاح خ ، به خ چی می گن؟ ، خ چی می شه؟، واژه خ ، معادل خ ، خ synonym , خ definition , خ meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 111 میلی ثانیه.