خائف


english

1 general:: afraid

transnet.ir


معنی کلمه خائف ، معنی اصطلاح خائف ، به خائف چی می گن؟ ، خائف چی می شه؟، واژه خائف ، معادل خائف ، خائف synonym , خائف definition , خائف meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 354 میلی ثانیه.