خائن به کشور


english

1 Law:: traitor to one’s country
traitor to the country

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه خائن به کشور ، معنی اصطلاح خائن به کشور ، به خائن به کشور چی می گن؟ ، خائن به کشور چی می شه؟، واژه خائن به کشور ، معادل خائن به کشور ، خائن به کشور synonym , خائن به کشور definition , خائن به کشور meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 213 میلی ثانیه.