خائن شدن


english

1 Law:: turn a traitor

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه خائن شدن ، معنی اصطلاح خائن شدن ، به خائن شدن چی می گن؟ ، خائن شدن چی می شه؟، واژه خائن شدن ، معادل خائن شدن ، خائن شدن synonym , خائن شدن definition , خائن شدن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 225 میلی ثانیه.