خاتم

xâtam


english

1 general:: last

transnet.ir

2 Law:: (in contracts, conventions and agreements) seal

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه خاتم ، معنی اصطلاح خاتم ، به خاتم چی می گن؟ ، خاتم چی می شه؟، واژه خاتم ، معادل خاتم ، خاتم synonym , خاتم definition , خاتم meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 393 میلی ثانیه.