داستان آبیدیک
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 353 میلی ثانیه.