خاتم کاری


english

1 general:: inlaid work

transnet.ir


معنی کلمه خاتم کاری ، معنی اصطلاح خاتم کاری ، به خاتم کاری چی می گن؟ ، خاتم کاری چی می شه؟، واژه خاتم کاری ، معادل خاتم کاری ، خاتم کاری synonym , خاتم کاری definition , خاتم کاری meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 382 میلی ثانیه.