داستان آبیدیک
معنی کلمه خاتم کاری کردن ، معنی اصطلاح خاتم کاری کردن ، به خاتم کاری کردن چی می گن؟ ، خاتم کاری کردن چی می شه؟، واژه خاتم کاری کردن ، معادل خاتم کاری کردن ، خاتم کاری کردن synonym , خاتم کاری کردن definition , خاتم کاری کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 330 میلی ثانیه.