خاتمه

xâteme


english

1 general:: end, conclusion

transnet.ir

2 Law:: end
conclusion
prorogation ( : suspending or ending a legislative session)

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه خاتمه ، معنی اصطلاح خاتمه ، به خاتمه چی می گن؟ ، خاتمه چی می شه؟، واژه خاتمه ، معادل خاتمه ، خاتمه synonym , خاتمه definition , خاتمه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 430 میلی ثانیه.