خاتمه خدمت


english

1 Law:: termination of service
employment termination
severance

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه خاتمه خدمت ، معنی اصطلاح خاتمه خدمت ، به خاتمه خدمت چی می گن؟ ، خاتمه خدمت چی می شه؟، واژه خاتمه خدمت ، معادل خاتمه خدمت ، خاتمه خدمت synonym , خاتمه خدمت definition , خاتمه خدمت meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 224 میلی ثانیه.