خاتمه یافتن

xâteme-yâftan


english

1 general:: end

transnet.ir

2 Law:: (intransitive form of خاتمه دادن ) (be, to be, being, having been, to have been+pp) terminate

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه خاتمه یافتن ، معنی اصطلاح خاتمه یافتن ، به خاتمه یافتن چی می گن؟ ، خاتمه یافتن چی می شه؟، واژه خاتمه یافتن ، معادل خاتمه یافتن ، خاتمه یافتن synonym , خاتمه یافتن definition , خاتمه یافتن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 307 میلی ثانیه.