خاتمه (پیمانی) را رسما اعلام کردن


english

1 Law:: denounce : to announce formally the termination of (as a treaty)

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه خاتمه (پیمانی) را رسما اعلام کردن ، معنی اصطلاح خاتمه (پیمانی) را رسما اعلام کردن ، به خاتمه (پیمانی) را رسما اعلام کردن چی می گن؟ ، خاتمه (پیمانی) را رسما اعلام کردن چی می شه؟، واژه خاتمه (پیمانی) را رسما اعلام کردن ، معادل خاتمه (پیمانی) را رسما اعلام کردن ، خاتمه (پیمانی) را رسما اعلام کردن synonym , خاتمه (پیمانی) را رسما اعلام کردن definition , خاتمه (پیمانی) را رسما اعلام کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 231 میلی ثانیه.