خاتن


english

1 general:: circumciser

transnet.ir


معنی کلمه خاتن ، معنی اصطلاح خاتن ، به خاتن چی می گن؟ ، خاتن چی می شه؟، واژه خاتن ، معادل خاتن ، خاتن synonym , خاتن definition , خاتن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 409 میلی ثانیه.