خاج


english

1 general:: cross, club

transnet.ir


معنی کلمه خاج ، معنی اصطلاح خاج ، به خاج چی می گن؟ ، خاج چی می شه؟، واژه خاج ، معادل خاج ، خاج synonym , خاج definition , خاج meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 346 میلی ثانیه.