داستان آبیدیک
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 389 میلی ثانیه.