خاج از قاعده


english

1 general:: irregular

transnet.ir


معنی کلمه خاج از قاعده ، معنی اصطلاح خاج از قاعده ، به خاج از قاعده چی می گن؟ ، خاج از قاعده چی می شه؟، واژه خاج از قاعده ، معادل خاج از قاعده ، خاج از قاعده synonym , خاج از قاعده definition , خاج از قاعده meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 433 میلی ثانیه.