خاجدیس


english

1 general:: cruciform

transnet.ir


معنی کلمه خاجدیس ، معنی اصطلاح خاجدیس ، به خاجدیس چی می گن؟ ، خاجدیس چی می شه؟، واژه خاجدیس ، معادل خاجدیس ، خاجدیس synonym , خاجدیس definition , خاجدیس meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 304 میلی ثانیه.