خاجی


english

1 general:: cross-shaped, Sacral

transnet.ir


معنی کلمه خاجی ، معنی اصطلاح خاجی ، به خاجی چی می گن؟ ، خاجی چی می شه؟، واژه خاجی ، معادل خاجی ، خاجی synonym , خاجی definition , خاجی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 343 میلی ثانیه.