داستان آبیدیک
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 487 میلی ثانیه.