خاخام


english

1 general:: rabbi

transnet.ir


معنی کلمه خاخام ، معنی اصطلاح خاخام ، به خاخام چی می گن؟ ، خاخام چی می شه؟، واژه خاخام ، معادل خاخام ، خاخام synonym , خاخام definition , خاخام meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 334 میلی ثانیه.