خادم

xâdem


english

1 general:: servant

transnet.ir

2 Law:: n (pl : خدام and خدمه ) (archaic, formal, literary) servant

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه خادم ، معنی اصطلاح خادم ، به خادم چی می گن؟ ، خادم چی می شه؟، واژه خادم ، معادل خادم ، خادم synonym , خادم definition , خادم meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 427 میلی ثانیه.