خار


english

1 general:: bristle, prick, thorn

transnet.ir

2 general:: spike

فرهنگستان


معنی کلمه خار ، معنی اصطلاح خار ، به خار چی می گن؟ ، خار چی می شه؟، واژه خار ، معادل خار ، خار synonym , خار definition , خار meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 287 میلی ثانیه.