خار بالایی جلویی


english

1 Medicine :: Anterior superior iliac spine

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه خار بالایی جلویی ، معنی اصطلاح خار بالایی جلویی ، به خار بالایی جلویی چی می گن؟ ، خار بالایی جلویی چی می شه؟، واژه خار بالایی جلویی ، معادل خار بالایی جلویی ، خار بالایی جلویی synonym , خار بالایی جلویی definition , خار بالایی جلویی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 387 میلی ثانیه.