خار بالایی پشتی


english

1 Medicine :: Posterior superior iliac spine

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه خار بالایی پشتی ، معنی اصطلاح خار بالایی پشتی ، به خار بالایی پشتی چی می گن؟ ، خار بالایی پشتی چی می شه؟، واژه خار بالایی پشتی ، معادل خار بالایی پشتی ، خار بالایی پشتی synonym , خار بالایی پشتی definition , خار بالایی پشتی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 317 میلی ثانیه.