خار تهیگاهی بالایی جلویی


english

1 Medicine :: Anterior superior iliac spine

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه خار تهیگاهی بالایی جلویی ، معنی اصطلاح خار تهیگاهی بالایی جلویی ، به خار تهیگاهی بالایی جلویی چی می گن؟ ، خار تهیگاهی بالایی جلویی چی می شه؟، واژه خار تهیگاهی بالایی جلویی ، معادل خار تهیگاهی بالایی جلویی ، خار تهیگاهی بالایی جلویی synonym , خار تهیگاهی بالایی جلویی definition , خار تهیگاهی بالایی جلویی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 376 میلی ثانیه.